Vrijdag 28 Juni is KMP vanwege een bedrijfsactiviteit gesloten.

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van KMP Kantoormeubilair.
De leveringsvoorwaarden zijn ook als download beschikbaar.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

KMP KANTOORMEUBILAIR V.O.F.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

Algemene Leveringsvoorwaarden:

de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Consument:

de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Consument-Koper:

een Koper, zijnde een Consument.

Koper:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KMP contracteert c.q. beoogt te contracteren.

KMP:

de vennootschap onder firma KMP KANTOORMEUBILAIR V.O.F., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1175 RH) Lijnden aan het adres Frankfurtstraat 29-31, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34185251.

Goederen:

alle door KMP aan Koper uit hoofde van een Overeenkomst te leveren goederen.

Herroepingsrecht:

de mogelijkheid voor de Consument-Koper om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Modelformulier:

het Modelformulier voor herroeping dat KMP ter beschikking stelt en die een Consument- Koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.

Offerte:

elk schriftelijk aanbod van KMP aan Koper tot het aangaan van een Overeenkomst.

Order: 

de door de Koper mondeling of per e-mailbericht, (mobiele) telefoon, fax of brief bij geplaatste bestelling voor de levering van Goederen.


 

Overeenkomst:

iedere Overeenkomst die tussen KMP en Koper tot stand komt, alsmede elke (door beide

Partijen schriftelijk geaccordeerde) wijziging daarvan of aanvulling daarop.

Overeenkomst op Afstand:

De Overeenkomst tussen KMP en een Consument-Koper die tot stand komt met gebruikmaking van een techniek voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld de website van KMP.

Partijen:

KMP en Koper gezamenlijk. 

Artikel 1: De toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden

 

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Orders, Offertes van en Overeenkomsten met KMP en/of waar KMP bij betrokken is.
 2. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg-Overeenkomsten tussen KMP en de Koper. De Koper wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen.
 4. Indien KMP bij één of meerdere Overeenkomsten met de Koper afwijkt van deze Algemene Leveringsvoorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen en de Koper.
 5. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien Koper niet steeds strikte naleving van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of de Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of de Overeenkomst te verlangen.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
 8. KMP is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. KMP zal de gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden tijdig aan de Koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de Koper in werking, zodra de gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden aan hem zijn toegezonden. Indien sprake is van een Consument-Koper, is het bepaalde in dit artikel alleen van toepassing indien met de Consument-Koper een nieuwe Overeenkomst wordt gesloten en de Consument-Koper de nieuwe Algemene Leveringsvoorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2: Offertes en totstandkoming Overeenkomsten

 

 1. De door KMP uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds door KMP worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
  Offertes zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven.
  Na verloop van 14 dagen komt de Offerte automatisch te vervallen. KMP kan een Offerte die door Koper is aanvaard te allen tijde binnen 2 werkdagen na de aanvaarding door Koper herroepen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Koper
 2. Een Offerte vervalt indien de zaken waarop de offerte betrekking hebben in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 3. De (eventueel) van de Offerte deel uitmakende documenten, zoals prijslijsten, brochures, catalogi folders en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch zijn vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Koper verstrekt en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn voor KMP. Voornoemde bescheiden zijn en blijven bovendien (intellectueel) eigendom van KMP.
 4. KMP kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken. In dat geval kan de Koper nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld dan wel dat KMP een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden of nog te lijden schade.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand:
  1. op het moment dat de Koper de Offerte van KMP schriftelijk aanvaardt, behoudens in geval van herroeping door KMP zoals bedoeld in artikel 2.1.
  2. Indien Koper een Order plaatst bij KMP zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de Order door KMP schriftelijk is bevestigd of wanneer KMP met de uitvoering van de Order is begonnen. Koper is niet gerechtigd een Order, ook niet als deze nog niet is aanvaard door KMP, te herroepen. KMP heeft ten allen tijde het recht een Order niet te accepteren.
  3. In geval van een door beide Partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 3: Prijzen

 

 1. De in de Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW, eventuele invoerheffingen en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze heffingen en kosten kunnen door afzonderlijk aan Koper in rekening worden gebracht. Alle door KMP gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Offerte, dan wel sluiten van de Overeenkomst, bekende prijsbepalende factoren. Indien sprake is van een Consument-Koper is, zal KMP een prijs inclusief BTW vermelden en zal expliciet vermeld worden welke (eventuele) aanvullende kosten door de Consument-Koper in het kader van de Overeenkomst verschuldigd zijn.
 2. De in een Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen van de door KMP te leveren Goederen zijn gebaseerd op levering ex works, als gedefinieerd in de ICC Incoterms, aan het adres van het magazijn van KMP, tenzij Partijen overeenkomen dat KMP zorg draagt voor het vervoer van de Goederen, in welk geval de kosten daarvan voor rekening van de Koper komen.
 3. KMP is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde Goederen aan te passen indien een of meerdere kostprijsfactoren na het versturen van de Offerte dan wel na sluiting van de Overeenkomst een wijziging ondergaan die direct van invloed is op de kostprijs van de te leveren Goederen. KMP is daarnaast steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Indien de gewijzigde prijzen meer dan 20% afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden. Onverminderd het in dit lid bepaalde, heeft KMP te allen tijde het recht om haar prijslijsten aan te passen voor toekomstige Offertes c.q. Overeenkomsten.
 4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Koper de Overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 4: Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden contant op het moment van levering door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van KMP.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling niet contant bij aflevering plaatsvindt, dient betaling van al hetgeen de Koper aan KMP verschuldigd is geworden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum door de Koper te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
 3. Indien sprake is van een Overeenkomst op Afstand geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2 dat de Koper gehouden is tot betaling van de koopprijs door middel van de op de website van KMP aangegeven mogelijkheden van betaling.
 4. Indien het KMP wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Koper in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is KMP gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst, in afwijking van de overeengekomen betalingsafspraken, volledige of gedeeltelijk betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Koper. De Koper dient op eerste verzoek van KMP daaraan gehoor te geven.
 5. KMP is bovendien te allen tijde gerechtigd de Koper te verplichten, indien KMP de door haar te leveren Goederen wenst af te dekken bij een door haar te bepalen kredietverzekeraar, mee te werken aan een kredietbeoordeling.
 6. Indien de Koper bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Koper deze bezwaren uiterlijk 14 dagen maand na factuurdatum schriftelijk aan KMP kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. Indien sprake is van een Consument-Koper, wordt voornoemde termijn verlengd tot 30 dagen.
 7. De Koper is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens KMP op te schorten en/of te verrekenen met een (vermeende) eigen vordering op KMP. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of ten aanzien van de geleverde Goederen geven de Koper (aldus) nimmer de bevoegdheid betaling op te schorten en/of te verrekenen.
 8. Indien de Koper de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Koper automatisch in verzuim zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De Koper is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke KMP moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent, vastgesteld op een bedrag van 15% van de betrokken hoofdsom, met een minimum van € 250,- exclusief BTW. De Koper is over de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, kunnen deze werkelijk gemaakte kosten door KMP worden gevorderd.
 10. Betalingen van de Koper strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. KMP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KMP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 11. Indien sprake is van een Consument-Koper, geldt het bepaalde in artikel 4 leden 7 t/m 10 niet. Indien de Consument-Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door KMP is gewezen op de te late betaling en KMP de Consument-Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is KMP gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- , 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en boven de € 200.000,- euro: 0,5% met een minimum van € 40,- en maximum van € 6.775,-.

 

Artikel 5: Levering en levertijd

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering ex works (vanaf het magazijn van KMP te Amsterdam).
 2. Indien Partijen zijn overeengekomen dat KMP de te leveren Goederen zal afleveren op een nader met de Koper af te spreken adres, vindt levering plaats op het moment dat Koper de Goederen in ontvangst neemt.
 3. Tenzij anders overeengekomen, worden de te leveren Goederen vervoerd voor rekening en risico van de Koper.
 4. Het risico van de door KMP te leveren zaken gaat op het tijdstip van levering over op de Koper.
 5. Indien de Koper (nog) niet (volledig) aan een op haar, uit hoofde van enige met KMP gesloten Overeenkomst, rustende (betalings)verplichting jegens KMP heeft voldaan, is KMP gerechtigd de levering van de Goederen uit te stellen tot het moment dat Koper volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens KMP heeft voldaan.
 6. Het is KMP toegestaan verkochte Goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is KMP bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. De in de offerte genoemde levertijd is een indicatieve levertijd, waar KMP in redelijkheid van kan afwijken. Levertijden zijn, behoudens indien expliciet anders is bepaald, nimmer een fatale leveringstermijn. Indien de overeengekomen termijn voor levering wordt overschreden, dient de Koper KMP derhalve in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn van minimaal veertien dagen na ingebrekestelling redelijk wordt geacht. KMP zal nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele door de Koper geleden (gevolg)schade als gevolg van een niet tijdige levering van de Goederen, ook niet indien een aanvullende termijn voor levering wordt overschreden.
 8. De Koper dient de Goederen direct af te nemen op overeengekomen plaats en tijdstip van levering.
 9. Indien de Koper weigert dan wel niet in staat is om de Goederen op het overeengekomen tijdstip af te nemen, zijn de vordering en van KMP ter zake deze Goederen op de Koper onmiddellijk opeisbaar en is KMP gerechtigd om:
  • de Goederen te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval KMP de Goederen bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op achteruitgang van de kwaliteit van de Goederen, van de Koper komt; of (ter keuze aan KMP):
  • over te gaan tot algehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en de Goederen te vernietigen of te verkopen en te leveren aan (een) derde(n).
 10. De opslagkosten komen in geval van artikel 5.9 voor rekening van de Koper en worden berekend vanaf het tijdstip dat de Goederen voor aflevering gereed waren, dan wel, indien dat een later moment is, vanaf de tussen Partijen overeengekomen leveringsdatum.
 11. Indien KMP in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Koper weigert de bestelde Goederen af te nemen, is de Koper aansprakelijk voor deze schade.
 12. Indien sprake is van een Overeenkomst met een Consument-Koper, geldt dat deze Consument-Koper bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden indien levering niet binnen dertig werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 6: Monsters, modellen en voorbeelden

 

Indien door KMP een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst, zal dit model, monster of voorbeeld slechts zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding cq. illustratie. De hoedanigheden van de te leveren Goederen kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk door KMP wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Indien sprake is van een afwijking van de geleverde Goederen ten opzicht van de het model, monster of voorbeeld, zal dit geen tekortkoming aan de zijde van KMP (kunnen) opleveren.

 

Artikel 7: Wijzigingen

 

KMP is bevoegd Goederen te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreffen in de te leveren Goederen, de verpakking of bijbehorende documentatie die:

 1. noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften toepasselijke regelgeving; of
 2. noodzakelijk zijn, een en ander ter uitsluitende beoordeling aan KMP, om te kunnen (blijven) voldoen aan de eisen die gelden ten aanzien van (product)veiligheid;
 3. indien er sprake is van geringe wijzigingen van de Goederen die een verbetering betekenen.

 

Artikel 8: Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 

 1. Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden en onverminderd haar recht op het vorderen van (volledige) schadevergoeding, is KMP in de navolgende gevallen bevoegd de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is:
  1. indien de Koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst aan KMP ter kennis gekomen omstandigheden KMP goede grond geven te vrezen, dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien Koper geen gehoor geeft aan een verzoek als bedoeld in artikel 4.4 en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
  3. indien Koper weigert mee te werken aan een kredietbeoordeling of als geen positieve kredietbeoordeling wordt afgegeven
  4. indien de Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, in staat van faillissement wordt - verklaard, een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien ten aanzien van de koper de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.;
  5. indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat instandhouding van de Overeenkomst niet van KMP kan worden gevergd.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of indien de nakoming van verplichtingen van KMP worden opgeschort conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn de vorderingen van KMP onmiddellijk opeisbaar. Indien KMP de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. KMP is in het geval van ontbinding of opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van (schade)vergoeding aan de Koper.
 3. Het bepaalde in dit artikel 8 ten aanzien van het opschortingsrecht van KMP is niet van toepassing indien sprake is van een Consument-Koper. 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Door KMP afgeleverde Goederen blijven het uitsluitend eigendom van KMP zolang door Koper niet volledig is voldaan aan alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichting(en), die krachtens de tussen KMP en Koper gesloten Overeenkomst(en) op Koper rust(en) c.q. zullen rusten. Eerst na volledige nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting(en) door Koper jegens KMP gaat de eigendom van de Goederen over op Koper.
 2. Indien de bestemming van de Goederen buiten Nederland gelegen is en het recht van het land van bestemming van de afgeleverde Goederen, ten tijde van de invoer van de Goederen, verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan artikel 9.1 is bepaald, geldt tussen Partijen dat zij – doch slechts – voor zover het betreft de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van de Goederen geacht worden een rechtskeuze te hebben gemaakt voor het recht van het land van invoer van de Goederen (in de zin van artikel 10:128 lid 2 BW), met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen welk land ten tijde van de invoer van de Goederen verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom, het hierboven i n lid 1 en de rest van dit artikel bepaalde blijft gelden.
 3. Voordat de eigendom van de Goederen op Koper is overgegaan, is Koper niet bevoegd de Goederen te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren of rechten daarop aan derden te verlenen. Koper is slechts gerechtigd de Goederen, waarvan KMP eigenaar is, voorwaardelijk aan derden te verkopen of voorwaardelijk af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper noodzakelijk is. Koper zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van KMP op de hoogte stellen.
 4. Indien en zolang Koper bezitter maar geen eigenaar is van de Goederen, zal Koper de Goederen zodanig (als zorgvuldig-handelend bewaarnemer) opslaan dat te allen tijde duidelijk is dat deze aan KMP behoren. KMP heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde recht op toegang tot de Goederen welke haar eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Koper zal KMP op KMP ´s eerste verzoek mededelen waar de Goederen, waarvan KMP eigenaar is, zich bevinden. Koper zal voorts KMP onverwijld Schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Goederen in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de Goederen.
 5. Koper zal zijn medewerking verlenen aan alle maatregelen die KMP ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde Goederen wil treffen.
 6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van KMP. Koper draagt er zorg voor en staat ervoor in dat een beslag op de Goederen onverwijld wordt opgeheven.
 7. Zodra Koper een of meer van zijn verplichtingen jegens KMP niet tijdig of niet volledig nakomt, worden alle vorderingen op Koper terstond en ten volle opeisbaar en is KMP bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit haar eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren. In dat geval zal Koper aan KMP terstond volledige vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Goederen en/of ter uitoefening van het eigendomsvoorbehoud op de Goederen. Een en ander is onverminderd de aan KMP toekomende opschortingsrechten en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
 8. Het is Koper uitdrukkelijk niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties. Ook wat betreft ander mogelijke tegenvorderingen van Koper op KMP geldt dat in alle gevallen het recht op iedere vorm van verrekening door Koper geheel is uitgesloten.
 9. Indien de Koper haar (betalings)verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is KMP gerechtigd om de geleverde Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Koper of bij derden die deze Goederen voor de Koper onder zich houden, direct weg te (doen) halen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Koper deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Koper aan KMP is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen en/of schadevergoeding te vorderen.
 10. Afgifte van de afgeleverde Goederen aan KMP die haar wegens tekortschieten door de Koper op grond van zijn eigendomsvoorbehoud terugvordert, heeft ontbinding van de Overeenkomst (voor zover het de betreffende Goederen betreft waarvan afgifte wordt gevorderd) tot gevolg. Koper wordt in het kader van de ongedaanmakingsverbintenis gecrediteerd conform de voor de Goederen betaalde koopprijs dan wel, indien dit bedrag lager is, de op dag van terugname geldende marktwaarde van de teruggenomen Goederen.
 11. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde, geldt dat KMP op eerste verzoek een stil pandrecht verkrijgt op de aan de Koper geleverde Goederen. Dit pandrecht strekt eveneens tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen KMP van de Koper te vorderen heeft of zal krijgen. De Koper zal op eerste verzoek van KMP een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registreren bij de belastingdienst.

 

Artikel 10: Onderzoek gebreken / klachttermijn

 

 1. De Koper dient bij aflevering - of zo spoedig als mogelijk daarna, doch uiterlijk binnen 24 uur - te (laten) onderzoeken of de geleverde Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Indien de geleverde Goederen naar het oordeel van Koper niet beantwoorden aan de Overeenkomst, dient de Koper dat binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken (een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.1), schriftelijk aan KMP te melden onder deugdelijke specificatie van het gebrek. In geval van een Koper, niet zijnde een Consument, dient Koper onverwijld na ontdekking van het gebrek, doch niet later dan 5 dagen na de levering van de Goederen, schriftelijk kenbaar te maken aan KMP. Indien de Koper aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Koper het gebrek binnen 5 dagen na ontdekking daarvan, althans binnen 5 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk te melden bij KMP. Indien een gebrek niet binnen de in dit artikel genoemde termijn is gemeld, worden de Goederen geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en vervallen eventuele aanspraken van Koper in verband met een vermeend gebrek.
 3. Indien sprake is van een Consument-Koper, geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2, de wettelijke klachttermijn zoals opgenomen
  in art. 7:23 en 6:89 BW.
 4. De Consument-Koper is gerechtigd zaken binnen zeven dagen na aflevering op een met deze Koper afgesproken adres af te wijzen wegens aantoonbare non-conformiteit.
 5. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van KMP worden geretourneerd. Indien Koper niettegenstaande het bepaalde in dit artikel Goederen retourneert, is KMP gerechtigd om de Goederen retour te sturen aan Koper dan wel – te hare keuze – deze voor rekening en risico van Koper tijdelijk op te (laten) slaan. Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing op de garantie zoals omschreven in artikel 11.
 6. Indien de geleverde Goederen een aanbieding betreffen, komt aan de Koper geen beroep op een garantie toe. Deze Goederen worden in staat verkocht waarop ze op het moment van levering zijn (“as is”). Van een aanbieding als bedoeld in dit artikel is sprake indien de Goederen in verband met de staat in prijs zijn verlaagd.

 

Artikel 11: Garantie / non-conformiteit Goederen

 

 1. KMP garandeert, dat de door haar verkochte Goederen gedurende een periode van 6 (zes) maanden na aflevering vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. De garantie heeft in ieder geval geen verdere strekking dan de eventueel door de fabrikant gegeven garantie, welke garantie KMP aan de Koper zal doorgeven. Indien sprake is van een Consument-Koper, komt aan de Consument-Koper de wettelijke garantie toe zoals omschreven in art. 7:18 BW.
 2. In geval van een klacht van een Koper ter zake gebrekkige Goederen die voldoet aan het bepaalde in artikel 11.1 en die door KMP onder de garantie is geaccepteerd, geldt het bepaalde in de navolgende leden.
 3. KMP zal de gebrekkige Goederen binnen een redelijke termijn herstellen indien herstel redelijkerwijs mogelijk is of – ter uitsluitende keuze aan KMP – de Goederen vervangen indien het gebrek vervanging rechtvaardigt. Voor herstel van de Goederen wordt een termijn van dertig dagen in ieder geval geacht redelijk te zijn.
 4. Indien sprake is van een Consument-Koper geldt dat aan de Consument-Koper slechts dan geen recht op herstel of vervanging toekomt, indien dit onmogelijk is of van KMP niet gevergd kan worden,.
 5. KMP is niet verplicht tot het bieden van een voorziening (bijvoorbeeld in de vorm van vervangende Goederen) gedurende de periode van herstel en/of tot het betalen van een schadevergoeding (bijvoorbeeld in verband met het missen van genot van de Goederen) gedurende de periode van herstel.
 6. De Goederen die bij Koper plegen te worden thuisbezorgd, worden op de afleverlocatie van Koper gerepareerd. De overige Goederen dienen door Koper aan KMP te worden geretourneerd en worden bij KMP hersteld.
 7. De Koper kan slechts vervanging van de Goederen of ontbinding van de Overeenkomst ter zake de gebrekkige Goederen vorderen, indien:
  1. KMP tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of;
  2. indien de Koper aantoont, dat de zaak zoveel gebreken vertoont, of heeft vertoond, dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
    
 8. Aan de Koper komen in geval van een gebrek aan de Goederen enkel de rechten toe, onder de voorwaarden en binnen de termijn, zoals genoemd in dit artikel 11. Aan de Koper komt (derhalve) geen beroep toe op ontbinding van de Overeenkomst of prijsvermindering of (vervangende) schadevergoeding. Het bepaalde in dit artikel 11.8 is niet van toepassing indien sprake is van een Consument-Koper.

 9. Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, vervalt een eventuele garantieaanspraak van Koper indien:
  redelijkerwijs aannemelijk is dat het gebrek aan de Goederen is veroorzaakt door een onjuiste en/of onzorgvuldige behandeling van de Goederen; en/of

  sprake is van een toepassing van de Goederen die niet overeenstemt met een normaal gebruik en/of de door KMP bij de betreffende Goederen gegeven instructies; en/of

  door Koper wijzigingen zijn aangebracht ten aanzien van de Goederen.

  het type- of serienummer van de Goederen is verwijderd of gewijzigd; en/of door Koper wijzigingen zijn aangebracht ten aanzien van de Goederen.
   
 10. De rechten van Koper ter zake een eventueel gebrek aangaande de geleverde Goederen komt te vervallen indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 en/of 11.1.
   
 11. Op de Koper rust de bewijslast om aan te tonen dat de Goederen binnen de garantietermijn een gebrek vertoont en tijdig aan KMP is gemeld. Indien sprake is van een Consument-Koper, geldt in afwijking van het in dit artikel 11.11 bepaalde dat een eventueel gebrek wordt vermoed reeds bij aflevering van de Goederen aanwezig te zijn geweest indien het gebrek zich binnen 6 (zes) maanden na aflevering openbaart.
 12. Indien sprake is van een Consument-Koper, komen aan de Consument-Koper onverkort de rechten toe zoals opgenomen in (en onder de voorwaarden van) art. 7:22 en 7:24 BW. Indien en voor zover het bepaalde in art. 7:22 en 7:24 BW strijdig is met het bepaalde in de artikelen 11 en 12, dan gaan de wettelijke (consumenten)bepalingen boven de bepalingen uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

 1. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat KMP jegens de Koper aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  A. KMP is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet-tijdige levering;
  B. KMP is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van non-conformiteit zelf (hierop is de garantieregeling van toepassing).
  C. KMP is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat KMP is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/hulpmiddelen en informatie.
  D. KMP is nimmer aansprakelijk voor de door Koper geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.

  E. de aansprakelijkheid van KMP, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Koper is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van KMP in voorkomend geval uitkeert;
  F. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van KMP – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van KMP, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot de factuurwaarde van de Goederen waarop de schade betrekking heeft.
   
 2. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van KMP en/of van leidinggevenden van KMP.
 3. Schade waarvoor KMP aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan KMP gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Koper aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Indien sprake is van een Consument-Koper, wordt deze termijn verlengd tot 30 dagen.
 4. Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, vervalt een aansprakelijkheidsvordering jegens KMP binnen 1 (e´e´n) jaar nadat de Koper bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Deze bepaling geldt niet indien sprake is van een Consument-Koper.
   

Artikel 13: Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt - naast hetgeen hieronder op grond van de wet en rechtspraak wordt begrepen - verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan KMP zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: epidemiee¨n, oorlog, natuurrampen, computerstoornissen, stakingen in het bedrijf van KMP of in het bedrijf van een van haar leveranciers, leveringsproblemen bij toeleveranciers van KMP, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de Overeenkomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden of leveringsproblemen bij toeleveranciers waarvan KMP afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. KMP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat KMP haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht heeft KMP het recht haar leverings- en andere verplichtingen van KMP op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KMP niet mogelijk is langer duurt dan e´e´n maand, zijn zowel KMP als Koper bevoegd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat.
 4. Indien KMP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
   

Artikel 14: Herroepingsrecht

 

 1. Indien sprake is van een Overeenkomst op Afstand tussen KMP en een Consument-Koper, komt aan de Consument-Koper een Herroepingsrecht toe. Op grond van het Herroepingsrecht heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Goederen door de Consument- Koper of – in geval door de Consument-Koper voor een ander afleveradres is gekozen dan het adres waarop Consument-Koper woonachtig is – op de dag na ontvangst van de Goederen op dit afleveradres. Het Herroepingsrecht kan in overeenstemming met artikel 14 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden door KMP voor bepaalde Goederen worden uitgesloten.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument-Koper zorgvuldig omgaan met de Goederen en (indien van toepassing) de verpakking. Hij zal de Goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Goederen met alle eventueel geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan KMP retourneren, conform de door KMP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Consument-Koper gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de Goederen, kenbaar te maken aan KMP. Het kenbaar maken kan de Consument-Koper doen middels het Modelformulier voor herroeping. Nadat de Consument-Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de Consument- Koper de betreffende Goederen binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument-Koper dient te bewijzen dat de geleverde Goederen tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de Consument-Koper na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht respectievelijk de Goederen niet aan KMP heeft teruggezonden, is de koop van de Goederen in het kader van de Overeenkomst op Afstand onherroepelijk.
 5. Indien de Consument-Koper gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen (ten hoogste) de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. KMP zal de door de Consument-Koper betaalde koopsom voor de Goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terug ontvangen is door KMP of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument-Koper is gebruikt tenzij de Consument-Koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 7. Bij beschadiging van de Goederen door onzorgvuldige omgang door de Consument-Koper of gedrag dat verder gaat dan het bepaalde in artikel 11 lid 2, is de Consument-Koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 8. KMP zal het aankoopbedrag van de betreffende Goederen waar het Herroepingsrecht op van toepassing is, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen onder de voorwaarde dat de betreffende Goederen reeds retour zijn ontvangen door KMP of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden door de Consument-Koper. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument-Koper is gebruikt tenzij de Consument-Koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 9. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op een Overeenkomst op Afstand die betrekking heeft op:
 • zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiele markt, waarop KMP geen invloed heeft;
 • zaken die tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de koper of die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • zaken die snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Koper hun verzegeling heeft verbroken;
 • kranten en tijdschriften.
   

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen - tussen KMP en de Koper, waaronder begrepen de (totstandkoming van de) Overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien sprake is van een Consument-Koper is, komt aan de Consument-Koper tevens de bescherming toe van dwingende bepalingen van het recht van het land waar de Consument-Koper woonachtig is. Indien aan Consument-Koper, de bescherming toekomt van het recht van het land waar hij/zij gevestigd is en sprake is van tegenstrijdigheid tussen een dwingendrechtelijke bepaling van het recht van het land van de Consument-Koper en het Nederlandse recht, prevaleert de dwingende bepaling.
 3. Geschillen die in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst ontstaan, (geschillen over het bestaan en de geldigheid van een Overeenkomst daaronder begrepen), zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Holland, Nederland, zittingsplaats Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien sprake is van een Consument-Koper, is tevens de rechter van het land van waar de Consument-Koper woonachtig is bevoegd, of indien de Consument-Koper gedaagde partij is, uitsluitend bevoegd.
 4. Geschillen die in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst ontstaan, (geschillen over het bestaan en de geldigheid van een Overeenkomst daaronder begrepen), zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Holland, Nederland, zittingsplaats Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien sprake is van een Consument-Koper, is tevens de rechter van het land van waar de Consument-Koper woonachtig is bevoegd, of indien de Consument-Koper gedaagde partij is, uitsluitend bevoegd.

 

KMP Kantoormeubilair V.O.F.

Airport Business Park

Frankfurtstraat 29-31

1175 RH  Lijnden

 


KMP Kantoormeubilair
Airport Business Park
Frankfurtstraat 29-31
1175 RH  Lijnden

KMP Kantoormeubilair levert aan BEDRIJVEN en PARTICULIEREN. ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. 21% B.T.W. Transport-en/of Montagekosten op aanvraag. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. KMP Kantoormeubilair VOF © 2003-2024. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.

1
0